Český Rybář

LOV RYB ELEKTŘINOU IV / Pravidla a způsoby lovu elektrickým agregátem

/ Zajímavosti / Text: Pavel Nusl (SRŠ Vodňany) / Foto: archiv SRŠ Vodňany

Lov ryb elektrickým agregátem má celou řadu výhod – je velmi účinný, potřebné zařízení je poměrně snadno k dispozici, jeho ovládání je poměrně jednoduché. Co tedy brání tomu, aby jej rybáři, případně i další osoby provozovali častěji?

 

Lov ryb elektrickým agregátem patří totiž mezi zakázané způsoby lovu. Protože se však jedná o velmi efektivní a pro potřeby správného hospodaření v rybářských revírech nezbytný způsob lovu, může být pro jeho povolení udělena výjimka. Výjimku uděluje příslušný rybářský orgán – krajský úřad nebo ministerstvo - pro požadovaný rybářský revír a pro přesně charakterizované účely. Udělená výjimka je časově omezená, o její prodloužení je nutné vždy včas požádat.

Ani možnost obsluhovat elektrický agregát není tak jednoduchá, jak může na první pohled vypadat. Při lovu ryb elektrickým agregátem musí všichni členové lovicí čety dodržovat potřebná pravidla bezpečnosti práce, dohodnutou organizaci lovu a pracovní postup. Hlavní členové lovicí čety – vedoucí lovu, lovec a obsluhovatel zdroje musí získat patřičnou kvalifikaci absolvováním speciálního kurzu, jehož součástí je kromě teoretické výuky i potřebná praxe a také závěrečná komisionální zkouška. I ostatní členové čety musí být patřičně proškoleni. Většinou stačí proškolení vedoucím lovu před zahájením vlastního lovu.

Organizace, která lovicí četu pověřila prováděním lovu, jim musí zajistit předepsané osobní ochranné pomůcky, mezi které patří lovecké nebo kalhotové boty a pryžové ochranné rukavice.

Lovicí četa, která provádí lov ryb elektrickým agregátem, může mít různé složení. Složení lovicí čety závisí na účelu a místě lovu, minimální počet členů jsou 3, při použití agregátu se zdrojem s  bezpečným napětím (bateriový agregát) stačí četa dvoučlenná. Vedoucí je hlavním členem čety, řídí a organizuje veškerou činnost čety a za tu je také odpovědný. Obsluhovatel zdroje obsluhuje elektrický agregát a trvale sleduje jeho činnost. Lovec obsluhuje lovicí elektrodu a loví ryby nebo je přivádí k odebíračům. Odebírač pomocí saku s nevodivou rukojetí loví přitahované, případně omráčené ryby a předává je nosiči, někdy odebírá pomocí saku ryby od lovce s elektrickým podběrákem. Nosiči odnášejí ryby do místa soustředění. Z uvedeného výčtu jsou povinnými členy čety vedoucí lovu, lovec a obsluhovatel zdroje (lovec a obsluhovatel zdroje může být jedna osoba).

V našich podmínkách se lov ryb elektrickým agregátem nejčastěji provádí broděním, ze břehu nebo z lodě. Lov broděním je nejběžnější způsob lovu elektrickým agregátem na pstruhových tocích. Lovec prolovuje zvolený úsek toku tak, že zásadně postupuje proti proudu. Případný zákal vody tak zůstává za lovicí četou a omráčené ryby mohou být za lovcem lépe sbírány. Také nadhánění a plašení ryb je vhodnější proti proudu. Ryby se zastaví v úkrytu nebo u nejbližší obtížněji překonatelné překážky v toku. Rychlost a směr postupu se řídí podle lovce, který zaujímá takové postavení, aby do vody dobře viděl, vyhýbá se partiím s velkými balvany a vysokými nánosy sedimentu nebo tekutým pískům. Snaží se postupovat od jednoho břehu ke druhému, šikmo vpřed a systematicky prolovovat celou plochu toku. Lovec na vhodná místa ponořuje lovicí elektrodu a cíleným stisknutím a uvolněním spínacího tlačítka v kombinaci s manipulací s lovicí elektrodou přivádí ryby k odebíračům nebo je sám odlovuje. Odebírači postupují v těsné blízkosti lovce. Pokud je tok širší, většinou jím postupují dvě lovicí čety.

Lov ze břehu se využívá při přelovování úzkých toků. Lovicí četa nevstupuje do koryta toku, používá nářadí s kratšími násadami. Podle potřeby se přemísťuje z jednoho břehu na druhý. Pro lov se používá nižšího napětí.

Lov z lodě je specifický způsob lovu používaný na větších vodních plochách nebo širších a hlubších tocích. Pro lov by měla být používána vhodně uzpůsobená nebo speciální loď. Lovec nebo lovci bývají na špičce lodi, elektrický agregát ve středu lodi, loď bývá poháněná závěsným lodním motorem. Velmi vhodné je zábradlí v přední části lodě zabraňující pádu do vody a také dostatečně prostorná nádrž pro přechování ryb, průtočná nebo vybavená prokysličováním vody. Pro větší účinnost lovu může být lov prováděn z více lodí nebo může být kombinován s využitím různých druhů rybářských sítí.

Možností a různých způsobů lovu je samozřejmě více, ty uvedené jsou metody nejlépe ověřené a v našich podmínkách skutečně nejpoužívanější.

 

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, ...

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.
Naši partneři