Český Rybář

LOV RYB ELEKTŘINOU I / Elektrický agregát - jeho vývoj, význam a využití

/ Zajímavosti / Text: Pavel Nusl (SRŠ Vodňany) / Foto: archiv SRŠ Vodňany

Elektrický agregát patří mezi velmi efektivní zařízení pro lov ryb. Přestože se většina jeho uživatelů domnívá, že se jedná o moderní technické zařízení, které bylo vyvinuto ve druhé polovině dvacátého století, první patent na zařízení pro lov ryb byl udělen již v 80. letech 19. století.

 

Opravdový počátek vývoje funkčního a prakticky využitelného elektrického agregátu a rozvoj jeho používání pro lov ryb nastal ve druhé polovině dvacátého století. Krátce po druhé světové válce se začali vývojem elektrického agregátu zabývat Oskar Vinklarčík a Libor Mazák, kteří v konstrukci elektrického agregátu využili stejnosměrný pulzující proud. Velmi významný podíl na rozvoji elektrolovu měl Ing. Jaromír Říha, jehož první publikace „Lov ryb elektrickým agregátem“ vyšla již v roce 1952. Lov ryb elektrickým agregátem podporovalo i Ministerstvo zemědělství. Vývoj a výrobu elektrických agregátů hradilo ministerstvo až do roku 1960 a již v roce 1948 metodicky vedlo odborný kurz pro obsluhovatele elektrických agregátů.

Další rozvoj konstrukce elektrických agregátů v 60. až v 80. letech 20. století zabezpečoval zejména Český rybářský svaz, potřebné vzdělávání obsluh elektrolovných zařízení probíhalo v kurzech pořádaných pověřenými organizacemi. Přes mírnou stagnaci v konstrukci elektrických agregátů se jednalo o ucelený, všestranně vyhovující systém.

Společenské, strukturální, ekonomické a technické změny v 90. letech minulého století výrazně ovlivnily i další vývoj elektrolovu. V platnost byly uvedeny nové technické normy, odpovídající mezinárodním standardům, zcela nová nebo významně upravená je celá řada zákonů a v konstrukci elektrických agregátů se plně projevil technický a technologický rozvoj průmyslu i nové možnosti mezinárodních kontaktů a spolupráce.

V současnosti je možné využívat lehké, i když méně výkonné bateriové agregáty, výkonné agregáty se spalovacím motorem upravené pro přenášení na zádech nebo klasicky umístěné na břehu loveného toku i velmi výkonné agregáty se spalovacím motorem určené pro lov z lodí na rozsáhlých vodních plochách s větší hloubkou.

Laikovi, který jen krátce a zpovzdálí sleduje lov ryb elektrickým agregátem, se může tento způsob lovu zdát drastický a neetický a snadno může získat dojem, že dochází ke zraňování nebo i zabíjení ryb. Je to však skutečně jen dojem. Moderní agregáty využívané zkušenými lovci umožňují velmi šetrný lov ryb, často již v době připlouvání k anodě a tedy bez omráčení. I v případě omráčení se jedná o krátkodobý jev, využívaný pro jejich odlovení. Během velmi krátké doby po vypnutí elektrického proudu ryby opět normálně plavou a reagují na různé podněty, k jejich poranění dochází jen velmi výjimečně.

Význam lovu ryb elektrickým agregátem je vzhledem k šetrnosti a možnostem, které poskytuje, značný. Bez nadsázky lze konstatovat, že je nepostradatelný pro chov ryb. Pomocí elektrického agregátu lze zajistit odlov generačních ryb pro umělý výtěr i přelovení násadových ryb z odchovných potoků do revírů. Uvedená péče zcela jistě významně pozitivně ovlivňuje výskyt mnoha druhů ryb v našich tocích.

Stejně tak si ale bez lovu ryb elektrickým agregátem nelze představit různé ichtyologické průzkumy nebo monitorování výskytu chráněných druhů ryb. Jen s dokonalou znalostí výskytu ryb v různých lokalitách lze vhodným způsobem navrhovat správný způsob péče, posoudit stav rybího společenstva ve sledovaném toku nebo stojaté vodě, zjistit, k jakým změnám ve výskytu ryb došlo v určitém časovém období. Uvedená sledování lze někdy provést i dalšími způsoby, bez elektrického agregátu, ale získání potřebných údajů bude méně přesné a časově i finančně náročnější.

V přírodě dochází i k celé řadě situací, kdy může využití elektrického agregátu napomoci záchraně ohrožených ryb. V případě extrémních srážkových poměrů mohou být po povodni ryby zadrženy v rozsáhlých povodňových lagunách, z nichž po opadnutí vody nemají možnost návratu do přirozené vodoteče, a bez odlovení by zcela jistě zahynuly. Při dlouhotrvajícím nedostatku srážek mohou být ryby ohroženy zhoršením kvality vody, nedostatkem kyslíku i predátory a opět může být elektrický agregát jedinou možností, jak je rychle a efektivně slovit a přemístit do jiné lokality, kde budou mít podstatně lepší podmínky k životu.

Možností využití, které elektrický agregát nabízí, je celá řada. Pro jeho legální, správné, bezpečné a efektivní používání je potřeba celá řada technických, teoretických a praktických znalostí. O tom uvedeme více příště.

 

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, ...

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.
Naši partneři