Český Rybář

BIOLOGIE RYB / Rozmnožování (dokončení)

/ Zajímavosti / Text: Tomáš Lotocki, Lukáš Vetešník / Foto: autoři, Karel Halačka, Josef Ptáček

Tímto článkem – třetím v pořadí - uzavřeme téma rozmnožování ryb. V minulých dvou dílech jsme si popsali funkci pohlavní soustavy, zmapovali si proces samotného rozmnožování (tření) ryb a věnovali se i vývoji rybího organismu v jeho jednotlivých životních periodách.

 

Protože je toto téma velmi obsáhlé a chování ryb často druhově velmi diferencované (např. jen úhoři říčnímu bychom mohli věnovat několik samostatných článků), pokusili jsme se na závěr vše podstatné o rozmnožování našich druhů ryb shrnout do přehledné tabulky, z níž si může každý čtenář udělat aspoň rámcovou představu o tření ryb v našich vodách. Abyste však některým údajům v tabulce plně porozuměli, je třeba vrátit se ještě několika větami k problematice samotného výtěru ryb.

Dávkovost výtěru

Jak už jsme uvedli v minulém díle, probíhá u našich ryb tření buď jednorázově během krátkého časového intervalu, nebo vícedávkově (tj. několikrát v průběhu roku).

Jednodávkový výtěr se vyskytuje u druhů, které mají synchronní typ zrání všech jiker, ale také synchronní průběh ovulace a tření u všech jedinců třecího hejna; tření probíhá ve velmi krátkém časovém úseku, maximálně několika dnů (lipan, okoun, štika, lososovité ryby).

Vícedávkový výtěr je způsoben asynchronním zráním jiker; tření může probíhat i vícekrát v průběhu rozmnožování a trvá týdny, někdy dokonce i měsíce (cejn, cejnek, parma, lín, sumec, slunka, střevlička aj.). Jednotlivé dávky se liší počtem vypouštěných jiker, přičemž první dávka je obvykle ta největší v roce a tvoří až 80 % všech vytřených jiker.

Příklady:

Jelec tloušť první dávkou vytře cca 13 000 jiker a druhou asi 5 000 jiker; střevle potoční první dávkou 1 000 jiker a druhou zhruba 100 vajíček, naopak u střevličky východní je tření během roku rozloženo až do několika desítek dávek - při každé z nich vytře v průměru asi 150 jiker.

Počet jiker

Počet jiker se popisuje jako:

1) Absolutní plodnost (AP) = celkový počet zralých jiker v gonádách jedné samice.

2) Relativní plodnost (RP) = počet jiker vztažený na 1 kg hmotnosti těla samice.

V literatuře jsou údaje uváděny jednou v absolutních hodnotách, jindy v hodnotách relativních. Proto je nutné tyto hodnoty brát jen jako orientační, neboť jikry počítalo více autorů různými vědeckými metodami. Počty jiker se navíc zvyšují v přímé závislosti na délce těla, hmotnosti a stáří ryby.

Příklady:

Pstruh obecný v délce 15 cm má absolutní plodnost okolo 100 jiker, 20cm pstruh má už 300 jiker a čtvrtmetrový potočák už cca 800 jiker.

Štika v délce okolo 40 cm má absolutní plodnost cca 20 000 jiker, zatímco štika dlouhá 60 cm už jich má zhruba 90 tisíc.

Údaje v naší tabulce je tedy nutno chápat tak, že se celkové počty jiker u jednotlivých druhů pohybují v uváděných hranicích (stovky, tisíce, statisíce), přičemž podle toho, jaké údaje jsou momentálně k dispozici, uvádíme hodnoty buď v absolutní plodnosti (AP), nebo v relativní plodnosti (RP). U některých druhů ryb, u nichž není výtěr ještě dostatečně vědecky zmapován a popsán, musíme vycházet jen z odhadů (úhoř říční).

Úspěšnost rozmnožování

Jak jsme již psali, procházejí ryby v průběhu života několika periodami, s čímž souvisí i úspěšnost rozmnožování, udávaná v počtu vytřených a oplození schopných jiker, popřípadě u samců počtem kvalitního spermatu a spermií.

Periodou pohlavní zralosti a kvalitních pohlavních produktů je perioda adultní. Po určitém čase, který může trvat od 1-2 let (lipan) po několik roků (kapr, lín), přechází adultní perioda v periodu selektivní (proces stárnutí), kdy končí pohlavní aktivita a snižuje se počet a kvalita pohlavních produktů.

Hypofyzace

Kromě přirozeného rozmnožování pochopitelně existuje i umělý či poloumělý výtěr ryb. Pro potřeby umělého výtěru se u ryb provádí tzv. hypofyzace, což je zákrok, kterým se urychluje vrcholná fáze ovulace, tedy uvolnění jiker nebo spermií ryb. Do hřbetní svaloviny ryb se aplikuje suspenze čerstvé nebo konzervované hypofýzy. V poslední době se ke stejným účelům užívá i synteticky připravených hormonů. Tímto zákrokem se nezvyšuje přímo plodnost ryb (počty jiker), ale jeho cílem je načasování a synchronizace termínu dozrávání pohlavních produktů a tedy i jejich vytření.

Poznámky k období tření a výtěrovému substrátu

V naší tabulce jsou v prvních dvou kolonkách uvedeny souhrnné údaje o období, kdy se jednotlivé druhy vytírají, a jaký preferují výtěrový substrát. Při čtení je přitom nutné mít na zřeteli, že se vyskytují časté výjimky a odchylky od normálu a skutečné chování ryb tedy ne vždy odpovídá údajům uváděným v tabulce.

Příkladem může být kapr obecný, který jako typický fytofilní druh, vytírající se na rostliny, je ve vzácných případech schopen vytřít se i na kameny. Také uváděné období tření kapra v měsících květnu a červnu nelze brát zcela dogmaticky, např. po povodních v roce 2002 byl v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy pozorován výtěr kapra v měsíci srpnu (stejné chování bylo v té době zaznamenáno i u karasa stříbřitého).

Zajímavá odchylka se objevuje i u pstruha duhového, který se tře v březnu až květnu, zároveň však byla do našich vod introdukovaná i linie duháka, pocházející z Dánska - pstruh duhový (Kamloops), která se vytírá na podzim (říjen-listopad).

 

Tabulka výtěru našich druhů ryb

 

čeleď

období

substrát

cca počty jiker

čeleď - jeseterovití

 

 

 

jeseter malý

květen – červen

písek, štěrk

AP 40 000 – 80 000

čeleď - úhořovití

 

 

 

úhoř říční

duben - květen

vodní sloupec

Odhadem 400-700 tisíc

čeleď - kaprovití

 

 

 

plotice obecná

květen – červen

rostliny, indiferentní

AP 80 000

jelec tloušť

květen

štěrk, písek

AP 20 000

jelec proudník

březen - duben

štěrk, písek

AP 15 000

jelec jesen

duben - květen

štěrk, rostliny

AP 30 000

střevle potoční

duben - červen

štěrk, rostliny

AP 3 000

perlín ostrobřichý

květen - červen

rostliny

RP 25 000

amur bílý

červen - červenec

vodní sloupec

AP stovky tisíc

tolstolobik bílý

červen - červenec

vodní sloupec

RP 200 000

tolstolobec pestrý

červen - červenec

vodní sloupec

RP 200 000

bolen dravý

duben - květen

štěrk, písek

RP 60 000

slunka obecná

duben - červen

rostliny

AP stovky

lín obecný

květen - červenec

rostliny

AP 150 000

parma obecná

květen - červen

štěrk

RP 40 000

ouklejka pruhovaná

květen - červen

štěrk

AP 8 000

karas obecný

květen - červen

rostliny

RP 100 000

karas stříbřitý

duben - červen

zejména rostliny

RP 250 000

kapr obecný

květen - červen

rostliny, kořeny

RP 300 000

cejnek malý

květen - červen

rostliny, indiferentní

RP 150 000

cejn velký

duben - květen

indiferentní

RP 200 000

cejn perleťový

duben - květen

indiferentní

RP 50 000

cejn siný

duben - květen

indiferentní

RP 100 000

hrouzek obecný

květen - červen

písek

AP 1000

hořavka duhová

duben - květen

žábra mlže

AP max. stovky

střevlička východní

květen - srpen

indiferentní

1 dávka – 150

ostroretka stěhovavá

březen - duben

štěrk, písek

RP 30 000

ostrucha křivočará

duben - červen

vodní sloupec

RP 100 000

podoustev říční

květen - červen

štěrk, písek

RP 150 000

ouklej obecná

květen - červen

indiferentní

AP 10 000

čeleď - sekavcovití

 

 

 

sekavec

duben - červen

rostliny

AP stovky – tisíce

sekavčík horský

květen - červenec

písek

AP stovky – 1 500

piskoř pruhovaný

duben - červen

rostliny, kořínky

AP 20 000

čeleď - mřenkovití

 

 

 

mřenka mramorovaná

květen - červenec

štěrk

AP 20 000

čeleď - sumcovití

 

 

 

sumec velký

červen - červenec

rostliny, kořeny

RP 20 000

čeleď - sumečkovití

 

 

 

sumeček americký

květen - červen

písek

RP 15 000

čeleď - štikovití

 

 

 

štika obecná

březen

rostliny

AP 50 000

čeleď - lososovití

 

 

 

losos obecný

říjen - prosinec

štěrk

AP 15 000

pstruh obecný

listopad - prosinec

štěrk, písek

stovky - tisíce

pstruh duhový

březen - květen

štěrk, písek

stovky - tisíce

siven americký

listopad - prosinec

štěrk, písek

stovky - tisíce

síh marená

prosinec

štěrk, písek

AP 10 000

síh peleď

prosinec

štěrk, písek

AP 30 000

lipan podhorní

duben

štěrk, písek

AP cca 2000

čeleď - treskovití

 

 

 

mník jednovousý

prosinec - leden

vodní sloupec

AP 900 000

čeleď - vrankovití

 

 

 

vranka pruhoploutvá

březen - duben

spodní část kamenů

AP stovky

vranka obecná

březen - duben

spodní část kamenů

AP stovky

čeleď - okounkovití

 

 

 

slunečnice pestrá

květen - červen

písek

AP 1 000

čeleď - okounovití

 

 

 

candát obecný

duben - květen

písek, štěrk, kořeny

AP 350 000

candát východní

duben - květen

písek, štěrk, kořeny

AP 30 000

okoun říční

duben - květen

kořeny, ponořené větve

AP 150 000

drsek větší

březen - květen

štěrk, písek

AP 20 000

drsek menší

březen - květen

štěrk

AP 4 000

ježdík obecný

březen - květen

písek - štěrk

AP 40 000

ježdík žlutý

březen - květen

písek - štěrk

AP 25 000

ježdík Balonův

březen - květen

písek - štěrk

AP 25 000

čeleď - hlaváčovití

 

 

 

hlavačka mramorovaná

březen - květen

výtěr do úkrytů

AP stovky

hlaváč černoústý

březen - květen

výtěr do úkrytů

AP zřejmě stovky

čeleď - volnoostní

 

 

 

koljuška tříostná

duben - červen

hnízdo z rostlin

AP 800

 

 

 

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, ...

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.
Naši partneři