Chemické a fyzikální vlastnosti vody pro chov ryb

Rybniční voda je důležitým činitelem v rybnikářství. Má poskytovat dobré prostředí rybám i organismům, které jsou rybí potravou. Pro rozmanitost složení je rybniční voda prostředím nestálým a podléhajícím častým změnám. Rybniční voda je důležitým činitelem v rybnikářství. Má poskytovat dobré prostředí rybám i organismům, které jsou rybí potravou. Pro rozmanitost složení je rybniční voda prostředím nestálým a podléhajícím častým změnám.

Na základě chemických rozborů i zlepšováním dalších fyzikálních a chemických vlastností vody vytváříme nejlepší podmínky pro produkci ryb. Dobrá rybniční voda má vykazovat tyto fyzikální a chemické vlastnosti: - teplota během vegetačního období 18 – 24°C (nízká teplota je pod 18°C, vysoká nad 26°C), v komorových rybnících 2 – 4°C - průhlednost měřená Secciho deskou 30 – 40 cm (hodnota pod 30 cm je považována za nebezpečnou) - pH 7 – 8, s kolísáním mezi pH 6 – 9 - alkalita 2 – 3 mmol, neměla by klesnout pod 0,5 mmol a překročit 8 mmol - obsah anorganického fosforu 0,2 – 0,3 mg . 1-1 - anorganický dusík 0,5 – 2 mg . 1-1 (u rybníků s obsádkou K0-1 nebo doplňkových ryb pod 0,1 mg . 1-1). Když rybniční prostředí nevyhovuje těmto požadavkům, provádíme jeho optimalizaci. Teplotu vody zatím nemůžeme přímo ovlivňovat. Je dána přírodními podmínkami, ve kterých se rybník nachází. Nepřímo můžeme olivňovat hloubkou rybníka. Průhlednost je ovlivněna množstvím fytoplanktonu, zvířením dna. Rozvoj fytoplanktonu omezujeme použitím modré skalice. Kyslíkatost vody může poklesnout na kritické hodnoty především v komorových rybnících, nebo při velkém rozvoji fytoplanktonu, kde se přidružuje i zooplankton. V ranních hodinách poklesne kyslík na svou kritickou hodnotu na rybnících zarostlých vodními rostlinami, které ho odčerpávají při dýchání, ale nedoplňují asimilací. Rozvoj vodního porostu zastavíme použitím chemických nebo mechanických prostředků (vyhrnování okrajů, vysekávání porostů). Hodnoty pH upravujeme vápněním, které zároveň zvyšuje alkalitu. Nebezpečné hodnoty vznikají intenzivní asimilací při nadměrném rozvoji vodní vegetace. K nepříznivému působení vysokých hodnot pH dochází k intoxikaci volným amoniakem. Při stanovení chemizmu vody používáme terénní soupravu s chemickými sloučeninami, nebo digitální měřicí přístroje. Mezi faktory, ovlivňující stav a kvalitu vody, řadíme stav a velikost povodí, množství srážek, výpar, propustnost půdy, hloubku rybníka. Pro kvalitní vodu v rybníce je důležitá napájecí voda a její množství. Proto rozdělujeme rybníky podle napájecí vody na 1. Nebeské rybníky: nemají stálý přítok, jsou závislé na srážkové vodě z povodí a jeho charakteru. V suchých letech hrozí v letním období zhoršení kvality vody a snížení obsahu kyslíku, které může vést až k předčasnému výlovu rybníka. Jinak se jedná o rybníky úrodné, které se používají k odchovu plůdku a násad, protože zde nehrozí vniknutí dravých ryb. Nejsou vhodné pro komorování; v zimě promrzají a při silných deštích se zanášejí bahnem a pískem. Na těchto rybnících budujeme jalové splavy kvůli riziku protržení hráze při velkém přívalu vod. 2. Pramenité rybníky: jsou zásobeny vodou z pramenů nad rybníkem, nebo vyvěrajících přímo v rybníce. Tato voda je studená, málo kyslíkatá a často obsahuje škodlivé látky (soli, železo atd.). Proto je méně vhodná pro chov ryb. Jedná se o rybníky málo úrodné a musíme zde provádět intenzivní hnojení. Jsou vhodné především pro chov síhů a pstruhů, kteří vyžadují vodu chladnější. 3. Průtočné rybníky: napájecí voda protéká rybníkem a snižuje jejich úrodnost odplavováním. Voda je ochlazována, a proto nedochází k potřebnému proteplení vody. Ke zlepšení tohoto stavu zřizujeme obvodové stoky. Hrozí zde vniknutí dravých a plevelných ryb. 4. Náhonové rybníky: jsou zásobeny vodou přiváděnou náhonem. Tento přítok je regulován. Voda naháněná do rybníka je proteplená, s dostatečným obsahem kyslíku a živin. Tento rybník je vhodný jako komora i pro odchov všech kategorií kapra. Na regulaci jsou zařízení proti vniknutí plevelných a dravých ryb.

Komentáře (0)

Náš časopis

  • 1

Aktuální číslo

Český Rybář
Aktuální číslo
 

Předplatné časopisu

 
Zde si můžete předplatit časopis Český rybář.
 
On-line časopis Český rybář.

Ryba měsíce

Druh:pstruh duhový

Revír, datum, čas:Otava, 26. 6. 2016, 15.40 hod.

Délka, hmotnost: 67 cm; 3 kg

Nástraha:umělá muška (muškaření)

Doba zdolávání:7 min.

Jméno:Josef Dunko (?), Bělčice

Anketa

Co si myslíte o hájení okouna říčního?